Udział w warsztacie jest bezpłatny. Wypełniając powyższy formularz oraz deklarując udział w warsztacie, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych – na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane osobowe są przetwarzane celem wykonania zamówionego świadczenia oraz informowania o innych usługach i ofertach 4Results. Wyrażają Państwo również zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie adresowej 4Results oraz na przekazanie danych teleadresowych partnerom konferencji. Mają Państwo prawo do zmiany treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, z uwagi na brak miejsc.

Workshop participation is free of charge. By completing the form above and declaring your participation in the workshop, you consent to the processing of your personal data for marketing purposes – pursuant to art. 24 of the Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2002 No. 101, item 926, as amended). Personal data is processed to perform the ordered service and to inform about other services and offers 4Results. You also agree to place your personal data in the 4Results address database and to provide contact details to the conference partners. You have the right to change the content of your data, correct it and delete it. The organizer reserves the right to refuse to accept the application, due to the lack of seats.