Klauzula informacyjna. ABSL

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ POSITIVE PRODUCTIVITY SP. Z O.O.

 

 

Administratorem danych osobowych jest POSITIVE PRODUCTIVITY SP Z O.O.  z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775694.

 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem info@positiveproductivity.eu

 

Administrator przetwarza dane osobowe w celu nawiązywania i utrzymywania kontaktów służbowych i relacji handlowych. Dane przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO). Do prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią należą:

 1. komunikacja w zakresie organizacji wydarzenia
 2. nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy handlowej,
 3. marketing, promocja i rozwój produktu,
 4. ustalenie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami;
 5. prowadzenie statystyk i analiz.

 

Do kategorii przetwarzanych danych należą imię, nazwisko, telefon wykorzystywany do kontaktów służbowych, e-mail wykorzystywany do kontaktów służbowych, miejsce zatrudnienia.

 

Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym następujące usługi na rzecz Administratora: usługi marketingu, promocji i rozwoju „Positive Productivity” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; usługi techniczno–informatyczne i analityczne, prowadzenie archiwum zewnętrznego lub niszczenie danych, prowadzenie audytów, nadzoru zgodności z prawem, doradztwa, a także Administrator będzie udostępniać dane osobowe (1) doradcom prawnym lub (2) podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania uzasadnionego interesu Administratora, w tym trwania relacji handlowych lub kontaktów służbowych w związku, z którymi dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania.

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora:

 1. dostępu do danych osobowych, to jest prawo do informacji, jakie dane osobowe są przetwarzane;
 2. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne);
 3. usunięcia danych osobowych, w przypadkach, gdy dane te przestaną być potrzebne do realizacji określonych powyżej celów ich przetwarzania, a także jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. przeniesienia swoich danych.

 

Osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw od ich przetwarzania, w zakresie,  jakim dane przetwarzane są w związku z uzasadnionym prawnie interesem Administratora.

Każdy, kto uzna, że jego prawa zostały w jakikolwiek sposób naruszone, ma prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane pozyskiwane są od Klientów Administratora lub podmiotów trzecich. Możliwe jest również pozyskiwanie danych ze źródeł ogólnie dostępnych, takich jak rejestry publiczne, portale społecznościowe lub strony internetowe przedsiębiorców.

 

Administrator nie będzie wykorzystywał danych do przeprowadzania zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ABSL

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych („ABSL”) szanuje Państwa prywatność oraz chroni przetwarzane dane osobowe. Niniejsza informacja ma na celu wyjaśnienie zasad przetwarzania przez ABSL danych osobowych w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane w celu realizacji umów.

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administrator: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000340712.
 2. Kontakt. W sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej lub mailowo pod adresem: absl@absl.pl
 3. Źródło danych, dobrowolność podania danych: ABSL uzyskał Pani/Pana dane od swojego kontrahenta w związku, przy okazji lub na potrzeby realizacji umowy. W przypadkach, gdy dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, a brak podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wykonania umowy.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej przez ABSL z jej kontrahentem. Podstawę przetwarzania art. 6 ust. 1 pkt. b i f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie prawidłowej realizacji umowy z kontrahentem.

 

 1. Kategorie danych. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, numer telefonu służbowego.

 

 1. Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane przetwarzane będą do czasu trwania umowy pomiędzy administratorem a jego kontrahentem, a po jej zakończeniu w terminach określonych przez przepisy o rachunkowości lub do momentu przedawnienia roszczeń dotyczących przedmiotu niniejszej tej umowy

 

 1. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:
 2. podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;
 3. naszym współpracownikom i pracownikom odpowiedzialnym za realizację umowy;
 4. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

 1. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych. Na podstawie przepisów RODO, przysługują Pani/Panu liczne prawa w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy: prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w przepisach, prawo do przenoszenia danych w zakresie danych podlegających zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w zakresie dopuszczalnym przepisami RODO), a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, w której znajda Państwo szczegółowe informacje na temat Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

 

 1. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Informujemy, że w Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

 

 1. Więcej informacji o tym jak chronimy dane osobowe znajdziesz w naszej Polityce Prywatności: https://absl.pl/pl/o-absl/polityka-prywatnosci/