Klauzula informacyjna Przetwarzania Danych Osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ POSITIVE PRODUCTIVITY SP Z O.O.

POSITIVE PRODUCTIVITY SP Z O.O. szanuje Państwa prywatność oraz chroni przetwarzane dane osobowe. Niniejsza informacja ma na celu wyjaśnienie zasad przetwarzania przez POSITIVE PRODUCTIVITY SP Z O.O danych osobowych w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane w celu realizacji umów.

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administrator: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POSITIVE PRODUCTIVITY SP Z O.O. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775694.
 2. Kontakt. W sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej lub mailowo pod adresem: info@positiveproductivity.eu
 3. Źródło danych, dobrowolność podania danych: Positive Productivity uzyskał Pani/Pana dane od swojego kontrahenta w związku, przy okazji lub na potrzeby realizacji umowy. W przypadkach, gdy dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, a brak podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wykonania umowy.
 4. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązywania i utrzymywania kontaktów służbowych i relacji handlowych. Dane przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO). Do prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią należą:
  1. komunikacja w zakresie organizacji wydarzenia
  2. nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy handlowej,
  3. marketing, promocja i rozwój produktu,
  4. ustalenie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami;
  5. prowadzenie statystyk i analiz.
 5. Kategorie danych. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, numer telefonu służbowego, miejsce zatrudnienia.
 6. Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania uzasadnionego interesu Administratora, w tym trwania relacji handlowych lub kontaktów służbowych w związku, z którymi dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania.
 7. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:
 8. podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;
 9. naszym współpracownikom i pracownikom odpowiedzialnym za realizację umowy;
 10. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 11. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych. Na podstawie przepisów RODO, przysługują Pani/Panu liczne prawa w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy: prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w przepisach, prawo do przenoszenia danych w zakresie danych podlegających zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w zakresie dopuszczalnym przepisami RODO), a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, w której znajda Państwo szczegółowe informacje na temat Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
 13. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Informujemy, że w Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.