Klauzula informacyjna. webinar

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ POSITIVE PRODUCTIVITY SP. Z O.O.

 

 

Administratorem danych osobowych jest POSITIVE PRODUCTIVITY SP Z O.O.  z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775694.

 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem info@positiveproductivity.eu

 

Administrator przetwarza dane osobowe w celu nawiązywania i utrzymywania kontaktów służbowych i relacji handlowych. Dane przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO). Do prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią należą:

  1. komunikacja w zakresie organizacji wydarzenia
  2. nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy handlowej,
  3. marketing, promocja i rozwój produktu,
  4. ustalenie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami;
  5. prowadzenie statystyk i analiz.

 

Do kategorii przetwarzanych danych należą imię, nazwisko, telefon wykorzystywany do kontaktów służbowych, e-mail wykorzystywany do kontaktów służbowych, miejsce zatrudnienia.

 

Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym następujące usługi na rzecz Administratora: usługi marketingu, promocji i rozwoju „Positive Productivity” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; usługi techniczno–informatyczne i analityczne, prowadzenie archiwum zewnętrznego lub niszczenie danych, prowadzenie audytów, nadzoru zgodności z prawem, doradztwa, a także Administrator będzie udostępniać dane osobowe (1) doradcom prawnym lub (2) podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania uzasadnionego interesu Administratora, w tym trwania relacji handlowych lub kontaktów służbowych w związku, z którymi dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania.

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora:

  1. dostępu do danych osobowych, to jest prawo do informacji, jakie dane osobowe są przetwarzane;
  2. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne);
  3. usunięcia danych osobowych, w przypadkach, gdy dane te przestaną być potrzebne do realizacji określonych powyżej celów ich przetwarzania, a także jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. przeniesienia swoich danych.

 

Osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw od ich przetwarzania, w zakresie,  jakim dane przetwarzane są w związku z uzasadnionym prawnie interesem Administratora.

Każdy, kto uzna, że jego prawa zostały w jakikolwiek sposób naruszone, ma prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane pozyskiwane są od Klientów Administratora lub podmiotów trzecich. Możliwe jest również pozyskiwanie danych ze źródeł ogólnie dostępnych, takich jak rejestry publiczne, portale społecznościowe lub strony internetowe przedsiębiorców.

 

Administrator nie będzie wykorzystywał danych do przeprowadzania zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MAKEITRIGHT SP. Z O.O.
Administratorem danych osobowych jest „makeitright” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 5 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000472633, o nadanym NIP: 9571070116, o kapitale zakładowym 40.000,00 zł.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem
iod@makeitright.pl
Administrator przetwarza dane osobowe w celu nawiązywania i utrzymywania kontaktów służbowych i relacji handlowych.
Dane przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO). Do prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią należą:
2. nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy handlowej,
3. marketing, promocja i rozwój produktów „makeitright” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek z grupy ProService Finteco Sp. z o.o.;
4. ustalenie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami;
5. przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw ProService Finteco Sp. z o.o.;
6. prowadzenie statystyk i analiz.
Do kategorii przetwarzanych danych należą imię, nazwisko, telefon wykorzystywany do kontaktów służbowych, e-mail wykorzystywany do kontaktów służbowych, miejsce zatrudnienia.
Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym następujące usługi na rzecz Administratora: usługi marketingu, promocji i rozwoju „makeitright” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek z grupy ProService Finteco sp. z o.o.; usługi techniczno–informatyczne i analityczne, prowadzenie archiwum zewnętrznego lub niszczenie danych, prowadzenie audytów, nadzoru zgodności z prawem, doradztwa, a także Administrator będzie udostępniać dane osobowe

(1) doradcom prawnym

lub

(2) podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.

Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania uzasadnionego interesu Administratora, w tym trwania relacji handlowych lub kontaktów służbowych w związku z którymi dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora:
a. dostępu do danych osobowych, to jest prawo do informacji, jakie dane osobowe są przetwarzane;
b. sprostowania danych osobowych, w przypadku gdy staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne);
c. usunięcia danych osobowych, w przypadkach gdy dane te przestaną być potrzebne do realizacji określonych powyżej celów ich przetwarzania, a także jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. przeniesienia swoich danych.
Osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw od ich przetwarzania, w zakresie jakim dane przetwarzane są w związku z uzasadnionym prawnie interesem Administratora.
Każdy kto uzna, że jego prawa zostały w jakikolwiek sposób naruszone, ma prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane pozyskiwane są od Klientów Administratora lub podmiotów trzecich. Możliwe jest również pozyskiwanie danych ze źródeł ogólnie dostępnych, takich jak rejestry publiczne, portale społecznościowe lub strony internetowe przedsiębiorców.
Administrator nie będzie wykorzystywał danych do przeprowadzania zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji.